گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

بررسي هزينه اجتماعي گاز SO2 از نيرو گاه شهيد رجايي
۰۴ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 132
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۰۵

فهرست مطالب

عنوان __________________________________________________صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول : كليات

  1. تعريف مسئله و اهميت موضوع
  2. سئولات اساسي
  3. فرضيه هاي مسئله
  4. روش شناسي

فصل دوم : نيرو گاههاي فسيلي

۲-۱- انواع نيرو گاهها

۲-۱-۱- نيرو گاههاي بخاري

۲-۱-۲- نيرو گاههاي سيكل تركيبي

۲-۱-۳- نيرو گاههاي گازي

۲-۱-۴- نيرو گاهاي گازي

۲-۲- قدرت اسمي نيرو گاهها

۲-۳- راندمان حرارتي نيرو گاه

۲-۴- ضريب بار

۲-۵- توليد انرژي الكتريكي

۲-۶- مصرف داخلي و تلفات

۲-۷- ميزان مصرف برق در ايران

۲-۸- سوخت مصرفي نيرو گاهها

۱-۲-۸- آلاينده هاي حاصل از سوخت مصرفي نيرو گاهها

۲-۸- بررسي اثرات گاز آلاينده دي اكسيد گوگرد

۲-۸-۱- خصوصيات گاز دي اكسيد گوگرد

۲-۸-۲- منابع دي اكسيد گوگرد

۲-۸-۲-۱- زغال سنگ

۲-۸-۲-۲- تركيبات نفتي

۲-۸-۲-۳- گاز طبيعي

۲-۸-۲-۴- منابع طبيعي

۲-۹- استانداردهاي كيفيت هوا براي دي اكسيد گوگرد

۲-۱۰- اثرات گاز دي اكسيد گوگرد

۲-۱۰-۱- خسارت وارده به گياهان و جانوران

۲-۱۰-۲- خسارت وارده به مواد

۲-۱۰-۳- خسارت وارده به ميراث فرهنگي

۲-۱۰-۴- خسارت وارده بر محصولات كشاورزي

۲-۱۰-۵- خسارت وارده به سلامت انسان

۲-۱۱- باران اسيدي

۲-۱۱-۱- تكنولوژيهاي كاهش نشر باران اسيدي

۲-۱۱-۲- اجراي برنامه كاهش باران اسيدي

۲-۱۱-۲-۱- مسير ۱۰ و ۲۰ ساله

فصل سوم : پيشينه تحقيقات

۳-۱- يونان

۳-۲- روسيه

۳-۳- ايسلند

۳-۳-۱- سناريوي سنتي

۳-۳-۲- سناريوي انرژيهاي تجديد پذير محدود شده

۳-۳-۳- سناريوي انرژيهاي متمركز

۳-۴- آلمان

۳-۵- ايران

۳-۶- فلسطين اشغالي

فصل چهارم : هزينه اجتماعي

۴-۱- هزينه هاي اجتماعي

۴-۱-۱- هزينه هاي خارجي، هزينه هاي اجتماعي و ضرورتها

۴-۱-۲- هزينه هاي قابل توجه

۴-۱-۳- هزينه هاي قابل توجه اجتماعي

۴-۲- هزينه هاي اجتماعي نيرو گاهها

۴-۲-۱- ماليات پيگويي

۴-۲-۲- مجموع هزينه توليد برق

۴-۲-۳- هزينه اجتماعي

۴-۳- هزينه هاي خصوصي نيرو گاه

۴-۳-۱- نرخ تنزيل

۴-۴- هزينه هاي خارجي نيرو گاه

۴-۴-۱- ارزيابي و بررسي اثرات الودگي

۴-۴-۲- محاسبه هزينه هاي خارجي

۴-۴-۳- روشهاي محاسبه صدمات زيست محيطي

۴-۴-۳-۱- هزينه تخريب

۴-۴-۳-۲- هزينه كاهش

۴-۴-۴- بررسي هزينه هاي خارجي از متدولوژيهاي مختلف

۴-۵- بررسي اقتصادي اثرات الودگي هوا روي سلامتي انسان

۴-۵-۱- هزينه بيماريها

۴-۵-۲- متد ارزش گذاري ترجيحي

۴-۵-۳- متد ارزش گذاري آمار حياتي

۴-۵-۴- متد انتقال فايده

۴-۵-۵- رويكرد سرمايه انساني

۴-۶- روش استفاده شده جهت محاسبه هزينه خارجي

۴-۶-۱- علائم و نشانه هاي بيماري

۴-۶-۲- مرگ و مير

۴-۶-۲-۱- برآورد VSL به روش تبديل WTP  هر يك ار علائم و نشانه هاي بيماري

۴-۶-۲-۲- برآورد VSL به روش كشش در آمدي

۴-۶-۲-۳- برآورد VSL به روش ديه

۴-۶-۲-۴- برآورد VSL به روش C.V.M

فصل پنجم : نتايج ( نيرو گاه برق شهيد رجايي )

۵-۱-  نيرو گاه حرارتي شهيد رجايي

۵-۱-۱- مشخصات فني نيرو گاه

۵-۱-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰كيلو ولت نيرو گاه حرارتي

۵-۱-۳- محل و موقعيت جغرافيايي نيرو گاه حرارتي

۵-۲- نيرو گاه سيكل تركيبي

۵-۲-۱- مشخصات فني نيرو گاه

۵-۲-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰ كيلو ولت نيرو گاه سيكل تركيبي

   ۵-۲-۳- محل وموقعيت جغرافيايي نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي

۵-۳- آب مصرفي نيرو گاه شهيد رجايي

۵-۴- سوخت مصرفي نيرو گاه شهيد رجايي

۵-۵- سيستم سوخت رساني نيرو گاه

  ۵-۵-۱- سيستم ذخيره و انتقال گازوئيل

   ۵-۵-۲- سيستم ذخيره و انتقال مازوت

   ۵-۵-۳- سيستم ذخيره و انتقال گاز طبيعي

۵-۶- وضعيت سوخت مصرفي در نيرو گاه شهيد رجايي

 ۵-۶-۱- واحدهاي بخاري

   ۵-۶-۲- واحدهاي سيكل تركيبي

۵-۷- ميزان برق توليدي در نيرو گاه شهيد رجايي

۵-۸- محاسبه هزينه هاي خصوصي نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۸-۱- هزينه هاي سرمايه گذاري

  ۵-۸-۱-۱- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي بخاري

      ۵-۸-۱-۲- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي سيكل تركيبي

   ۵-۸-۲- هزينه هاي سوخت مصرفي

   ۵-۸-۲-۱- هزينه هاي سوخت مصرفي واحدهاي بخاري

      ۵-۸-۲-۲- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي سيكل تركيبي

 ۵-۸-۳- هزينه تعميرات و نگهداري

      ۵-۸-۳-۱- هزينه تعميرات و نگهداري واحدهاي بخاري

      ۵-۸-۳-۲- هزينه تعميرات و نگهداري واحدهاي سيكل تركيبي

۵-۹- نتيج محاسبه هزينه هاي خصوصي نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۹-۱- واحدهاي بخاري

   ۵-۹-۲- واحدهاي سيكل تركيبي

۵-۱۰- سيماي استان قزوين

 ۵-۱۰-۱- اب و هوا

   ۵-۱۰-۲- جهت باد

   ۵-۱۰-۳- دما و بارندگي

   ۵-۱۰-۴-  رطوبت

   ۵-۱۰-۵- پوشش گياهي

   ۵-۱۰-۶- جمعيت

۵-۱۱- وضعيت استقرار نيرو گاه شهيد رجايي

  ۵-۱۱-۱- ويژگيهاي منطقه اي

۵-۱۲- بررسي غلظت گاز دي اكسيد گوگرد

 ۵-۱۲-۱- مقايسه با استانداردهاي خروجي

۵-۱۳- محاسبه هزينه هاي خارجي نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۱۳-۱- هزينه هاي بيماري

   ۵-۱۳-۲- هزينه هاي مرگ و مير

   ۵-۱۳-۳- نتيجه گيري كلي

۵-۱۴- نتايج محاسبه هزينه اي خارجي نيروگاه شهيد رجايي

۵-۱۵- نتايج محاسبه هزينه هاي اجتماعي نيرو گاه شهيد رجايي

فصل ششم : بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

  1. قيمت تمام شده توليدبرق از نيرو گاه شهيد رجايي

۶-۲- پيشنهادات

منابع و ماخذ

واژگان انگليسي به فارسي

واژگان فارسي به انگليسي

چكيده انگليسي

ضميمه


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام