گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

مقاله آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي
۰۹ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 17
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۰۸

فهرست

 

 

۱-مقدمه……………………………………………………………………………………..۶

۱-۱سیری در نگرش به کیفیت………………………………………………………………………………………………………..۷

.۱-۲مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۳نگرش تولید بی نقص………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴استاندارد های نظام کیفیت……………………………………………………………………………………………………..۱۰٫

۱۳………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

……………………………………………………………………………………………………………۱۳FMEAمعنی و مفهوم۱-۲

……………………………………………………………………………………………………………………۱۴FMEAتاریخچه۲-۲

……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴FMEA2-3هدف

……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ FMEA2-4ویژگی

۵-۲كاربرد FMEA……………………………………………………………………………………………………………………..16

۲-۶تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول………………………………………………………………………………………۱۶

۷-۲مراحل تهيه FMEA ……………………………………………………………………………………………………………۱۷

۸-۲فوايد اجراي FMEA ………………. …………………………………………………………………………………………۱۸

)……………………………۱۹System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم( ۳

تعريف سيستم………………………………………………………………………………………………………………………۲۰ ۱-۳

۲-۳تعريف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20

۳-۳خروجي System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21

۳-۴فوايد اجراي System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21

۳-۵نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد ……………………………………………………………..۲۲

۳-۶حالات بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۷آثار بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۸شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۹علل بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۱۰وقوع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱۱كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) …………………………………………………………………………۲۶

۳-۱۲رتبه تشخيص……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۱۳محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26

۳-۱۴اقدامات پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۱۵تجديد نظر در RPN ………………………………………………………………………………………………………….۲۸

 

۲۹………….(Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول۴

۴-۱مبنا و هدف از تهيه FMEA ………………………………………………………………………………………………..۳۰

۴-۲تعريف حالات بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………..۳۱

۴-۳تعريف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31

۴-۴كاربردهاي DFMEA …………………….…………………………………………………………………………………..۳۲

۴-۵فوايد استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.

۴-۶مشتري در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32

۴-۷نقطه شروع كار…………………….………………………………………………………………………..…………………..۳۳

۴-۸آثار بالقوه حالات خرابي …………………….…………………………………………………………....…………………۳۴

۴-۹شدت (Severity) …………………….…………………………………………………………....…………………………۳۵

۴-۱۰كلاسه بندي…………………….……………………………………………………………………....………………………..۳۵

۴-۱۱علل بالقوه خرابي …………………….……………………………………………………………………...……..…..……۳۷

۴-۱۲وقوع …………………….…………………………………………………………………………...……...…..……………….۳۸

۴-۱۳كنترلهاي جاري در طراحي…………………….………………………………….………………………………………۳۹

۴-۱۴تشخيص…………………….……………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۱۵نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………….……………………………………………………………..۴۲

۴-۱۶اقدامات پيشنهادي…………………….……………………………………………………………………………..………۴۳

۱۷-۴نتايج اقدامات انجام شده…………………….……………………………………………………………………...……..۴۴

خلاصه…………………….……………………………………………………………………...………………………………………..۴۵

۴۶  …………………….…. (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد۵

۱-۵چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟………………………………………………………………………….۴۷

۲-۵حالت خرابي در فرآيند…………………..………………………….……………………………………………………..۴۷

۳-۵تعريف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47

۴-۵كاربردهاي PFMEA …………………..………………………….……………………………………………………….۴۷

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….۴۸

۵-۵فوايد بالقوه اجراي PFMEA …………………..………………………….…………………………………………..۴۸

۶-۵تيم PFMEA …………………..………………………………………………………………………..…………………..۴۹

۷-۵نقطه شروع كار…………………..………………………………………………………………………..…………………..۴۹

۸-۵مراحل طراحي PFMEA …………………..……………………………………………………….……………………۴۹

۵۹آثار بالقوه خرابي …………………..……………………………..………………………….……………………………….۵۰

۵۱۰شدت …………………..……………………………..…………………………….…………………………………………….۵۱

۵۱۱كلاسه بندي…………………..……………………………..………………………………………………………………….۵۵

۵۱۲علل بالقوه خرابي…………………..……………………………..………………………………………………………….۵۵

۵۱۳رتبه وقوع…………………..…………………………………………………………………..……………………………….۵۶

۵۱۴كنترلهاي جاري فرآيند  …………………..………………………………..……………………………….…………….۵۷          

 

۵۱۵رتبه تشخيص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..۵۸

۵۱۶محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………..…………………………………………………۵۹

۵۱۷اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions) …………………..….………………………….۶۰

۵۱۸مسئول و زمان اقدام پيشنهادي …………………..………………………………..………………………………...۶۱

خلاصه: …………………..…………………………………..……………………………….………………………………………..۶۲

۶۳ ……….. (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد

۶۱تعريف MFMEA …………………..…………………………………..……………………………….…………………..۶۴

۶۲فوايد اجراي MFMEA …………………..………………………………..…………………………………………….. ۶۴

۶۳تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65

۶-۳-۱نام زير سيستم و تشريح عملكرد…………………..……………………………….………………………………۶۵

۶-۳-۲حالات خرابي در ماشين…………………..………………………………..…………………………………………..۶۶

۶۴اثر خرابي در ماشين …………………..…………………………………..………………………………………………….۶۶

۶۵شدت …………………..………………………………..……………………………….………………………………………..۶۶

۶-۷وقوع حالت خرابي …………………..……………………………………………………………………………………….۶۸

۶۸كنترل  هاي طراحي/كنترل هاي ماشين …………………..………………………………..……………………….۶۸

۶۹تشخيص…………………..………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۶۱۰نمره ريسك پذيري خرابي RPN…………………..…………………………………..………………………………69

۶۱۱اقدامات اصلاحي پيشنهادي……………………..………………………………..……………………………………۶۹

………………….……………….۷۲. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي

۷۱تعريف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73

۷۲اهداف اجراي Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74

……………………..…………………………………….……….۷۴٫Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم

۷۴شرح عملكرد (وظيفه) خدمت…………………….………………………………………..……………………………..۷۴

۷۵حالات خرابي بالقوه …………………….………………………………………..……………………………………………۷۵

۷۶آثار بالقوه خرابي …………………….………………………………………..……………………………………………….۷۵

۷-۷مشخصه هاي بحراني…………………….……………………………………………………………………………………۷۶

۸-۷شدت …………………….…………………………………………………………………………………………………………۷۶

۹-۷علل بالقوه خرابي …………………….………………………………………………………………………………………..۷۸

۱۰-۷وقوع…………………….……………………………………………………………………………………….…………………۷۸

۷۱۱روشهاي كنترل (تشخيص) …………………….………………………………………………………………………….۷۹

۷۱۲رتبه تشخيص …………………….…………………………………………..…………………………………………………۸۱

۷۱۳نمره ريسك پذيري (RPN) …………………….……………………………………………………………………….۸۲

۱۴اقدامات پيشنهادي…………………….…………………………………………………………………………………….۸۳

۱۵تاريخ تكميل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..۸۳

۱۶ثبت نتايج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..۸۳

۱۷-۷تجديد نظر در RPN…………………….……………………………………….………………………………………….84

 


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام