گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتن های موبایل
۰۴ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 15
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۶۷

فهرست مطالب                                                                                                                              II                

عنوان                                                           صفحه

I چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. II

 

فرهنگ اختصارات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… IV

 

فهرست اشکال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل ۱  مشخصات تشعشعي يک آنتن…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ۵

۱-۲) تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن …………………………………………………. ……………………………………………………………۵

۱-۳) شدت تشعشعي آنتن…………………………………………………………………… ………………………………………………………………..۶

۱-۴) نمودارهاي تشعشعي……………………………………………………………………. ………………………………………………………………..۷

…………………………………………………………. …………………………………………………………..۱۰ HPBW ۱-۵) پهناي تابه نيم توان

يک آنتن ……………………………………………….. …………………………………………………….۱۱VSWR ۱-۶) پهناي باند فرکانسي و

۱-۷) بهره جهتي آنتن …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………..۱۲

۱-۸) سمتگرايي ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….۱۳

۱-۹) بازده تشعشعي آنتن ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………۱۳

) ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………..۱۳g ۱-۱۰) بهره يا گين آنتن (

۱-۱۱) امپدانس ورودي آنتن …………………………………………………………………. …………………………………………………………….۱۴

۱- ۱۲) قطبش موج ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………...۱۴

۱-۱۳) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری………………………………………………. ………………………………………………………….۱۵

فصل ۲-  آنتن های تلفن همراه…………………………………………………………………. ………………………………………………………….۱۷

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………۱۷

۲-۲) آنتن کوچک چيست ؟ …………………………………………………………………. …………………………………………………………….۱۷

۲-۳) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ……………………………………… …………………………………………………….۱۸

۲-۴) شاسي در گوشي موبايل  ……………………………………………………………… …………………………………………………………….۲۱

۲-۵) آنتنهاي سيمي…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………۲۲

۲-۶) موقعيت آنتن در موبايل……………………………………………………………… ……………………………………………………………….۲۴

۲-۷) حجم آنتن……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………۲۷

۲-۸) انواع کلاسهاي آنتنهاي موبايل………………………………………………………… ……………………………………………………………۲۹

فصل ۳  توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA ……………………………………… …………………………………………………..۳۴

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………….۳۴

۳-۲) تغييرات پورت زمين  و تاثير آن روي آنتن PIFA در گوشي موبايل………………….. ……………………………………………..۳۴

۳-۳) تحليل آنتن PIFA  با استفاده از مدل هاي معادل …………………………………….. ……………………………………………………۴۱

۳-۴ ) روش تحليل عملکرد آنتن PIFA در اين پژوهش……………………………………. ……………………………………………………۴۳

۳-۵) شبيه سازي يک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS ……………………………. …………………………………………………..۴۴

فصل ۴   نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق…………………………………………. ……………………………………………………..۴۸

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………۴۸

۴-۲) طراحي اوليه آنتن……………………………………………………………………… ………………………………………………………………..۴۸

۴-۳) تبديل آنتن PIFA   تک باند به دو باند……………………………………………….. ……………………………………………………….۵۳

۴-۴) بهينه سازي آنتن طراحي شده…………………………………………………………. …………………………………………………………….۵۵

۴-۵)جمع بندی………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….۶۶

فهرست اشکال

 

فصل اول  مشخصات تشعشعی یک آنتن

 

شکل۱-۱ نواحي اطراف يک آنتن.. ۵

شکل۱-۲ ميدانها در فاصله دور و نزديک آنتن.. ۶

شکل۱-۳  عنصر زاويه فضايي.. ۷

شکل۱-۴  نمودار قطبی پرتو تشعشعی  صفحه H.. 8

شکل۱-۵ نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی.. ۸

شکل۱-۶ یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان.. ۹

شکل۱-۷ ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت. ۱۰

شکل۱-۸  الف)قطبش خطی افقی  ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد

ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد………………………………………………………………..……..۱۵

 

فصل دوم-  آنتن های تلفن همراه

 

شکل ۲-۱ آنتنهای قرار گرفته روی زمین.. ۱۹

شکل ۲-۲ انواع آنتن های L وارون.. ۱۹

شکل۲-۳ شبیه سازی الگوی تشعشعی  و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz ۹۰۰  ۲۰

شکل۲-۴ شبیه سازی الگوی تشعشعی  و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz ۱۸۰۰٫ ۲۱

شکل۲-۵ (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن  Lوارون  (ج) آنتن  Fوارون.. ۲۲

شکل ۲-۶ شکل اولیه آنتن  Fوارون مسطح.. ۲۳

شکل۲-۷ انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه.. ۲۵

شکل ۲-۸  انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی.. ۲۶

شکل ۲-۹ رابطه ميان طول شاسی آنتن و پهناي باند در فرکانس MHz1850. 27

شکل۲-۱۰ رابطه ميان طول آنتن و پهناي باند در فرکانس MHz890. 28

شکل ۲-۱۱ رابطه ميان طول آنتن و پهناي باند در فرکانس MHz1850. 28

شکل ۲-۱۲ (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه.. ۲۹

شکل ۲-۱۳  نمونه ای از یک آنتن شلاقی……………………………………………………………………………..۳۰

شکل ۲-۱۴  نمونه هایی از آنتن پیچشی قرار گرفته در گوشی تلفن همراه……………………………………………۳۰

شکل ۲-۱۵ یک نمونه آنتن درونی تک باند……………………………………………………………………………۳۱

شکل ۲-۱۶ (الف) تشعشع کننده باند بالا  (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل   ۳۱

شکل ۲-۱۷  نمایی از یک نمونه آنتن مرکب…………………………………………………………………………..۳۲

 

 

 

فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA

 

شکل ۳-۱ (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ).. ۳۴

شکل ۳-۲ آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است).. ۳۶

شکل ۳-۳ VSWR  اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده.. ۳۷

شکل ۳-۴ الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده.. ۳۸

شکل ۳-۵  نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند ۱۸۰۰MHz  ۴۰

شکل ۳-۶  الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz ۱۹۲۰ (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده.. ۴۱

شکل ۳-۷ نمای کناری آنتن PIFA. 41

شکل ۳-۸  مدل خط انتقال برای آنتن PIFA. 42

شکل ۳-۹  (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال.. ۴۳

شکل ۳-۱۰ نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده.. ۴۴

شکل ۳-۱۱  نمودارVSWR آنتن طراحی شده. ۴۵

شکل۳-۱۲ نمودارre (Z) آنتن طراحی شده . ۴۵

شکل ۳-۱۳ نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 . ۴۶

شکل ۳-۱۴ پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900. 46

 

فصل چهارم –  نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

 

شکل ۴-۱  نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده.. ۴۹

شکل ۴-۲  نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه.. ۴۹

شکل ۴-۳ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 50

شکل ۴-۴  نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51

شکل ۴-۵ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51

شکل ۴-۶ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 52

شکل ۴-۷  نمودار  VSWR در باند MHZ ۹۰۰٫ ۵۲

شکل ۴-۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y. 53

شکل ۴-۹ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۹۰۰MHZ. 54

شکل ۴-۱۰ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۱۸۰۰MHZ. 54

شکل ۴-۱۱  نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن.. ۵۵

شکل ۴-۱۲  نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند ۱۸۰۰MHZ و ۹۰۰MHZ  ۵۶

شکل ۴-۱۳  نمودار VSWR  نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ  ۵۷

شکل۴-۱۴  نمودار VSWR  نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ. 57

شکل ۴-۱۵  نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz900…………………..58

شکل ۴-۱۶  نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz1800………………….58

شکل ۴-۱۷ نمای کلی از آنتن طرا حی شده…………………………………………………………………………. ۵۹

شکل ۴-۱۸  نمایی از آنتن در صفحه X-Y………………………………………………………………………….. 59

شکل ۴-۱۹  نمایی از آنتن در صفحه Z-X. 60

شکل ۴-۲۰  نمایی از آنتن در صفحه Z-Y. 60

شکل ۴-۲۱ آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا.. ۶۱

شکل  ۴-۲۲  VSWR  آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند ۹۰۰MHz. 61

شکل ۴-۲۳  VSWR  آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800. 62

شکل  ۴-۲۴  VSWR  آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900  ۶۲

شکل  ۴-۲۵  VSWR  آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800……………………………….۶۲

شکل ۴-۲۶  نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90  قبل از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)……………………………………………………………………………………………………………………۶۴

شکل ۴-۲۷  نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90  بعد از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)…………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

شکل ۴-۲۸  نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ ۹۰۰…………………………………..۶۵

شکل ۴-۲۹ نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ ۱۸۰۰ ………………………………….۶۵

 


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام