گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک
۰۶ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 111
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۲۲۰

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                  صفحه

 

چکیده……………………………………….. ۱

۱-فصل اول  کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………… ۲

۱-۱- بیان مسئله……………………………. ۲

۱-۲- پیشینه تحقیق………………………….. ۲

۱-۳- فرضیات تحقیق………………………….. ۴

۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق……………………… ۵

۱-۵- اهداف تحقیق…………………………… ۵

۱-۶- روش تخقیق…………………………….. ۷

۱-۷- مشکلات………………………………… ۹

منابع……………………………………… ۱۰

فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی

مقدمه……………………………………… ۱۴

۲-۱- تعاریف و مفاهیم روستا………………….. ۱۴

۲-۲- مفاهیم و تعاریف توسعه………………….. ۱۵

۲-۳- تفاوت رشد و توسعه……………………… ۱۶

۲-۴- توسعه روستایی…………………………. ۱۷

۲-۵- اهداف توسعه روستایی……………………. ۱۸

۲-۶- برنامه ریزی توسعه روستایی………………. ۱۹

۲-۷- کشاورزی و ضرورت توسعه آن……………….. ۲۰

۲-۸- نظریه‌های توسعه روستایی…………………. ۲۱

۲-۸-۱- نظریه صنعتی کردن روستاها…………… ۲۱

۲-۸-۲- ناحیه اگروپلیتین………………….. ۲۲

۲-۸-۳- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)  ۲۲

۲-۹- موانع توسعه روستایی……………………. ۲۳

منابع……………………………………… ۲۴

فصل سوم: جغرافیای طبیعی

مفدمه……………………………………… ۲۹

۳-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان…….. ۳۰

۳-۱-۱-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان….. ۳۲

۳-۲- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه……………… ۳۴

۳-۳- زمین شناسی…………………………….. ۳۶

۳-۴- ژئومورفولوژی دهستان…………………….. ۳۹

۳-۵- آب و هوای دهستان اترک…………………… ۴۰

۳-۵-۱- درجه حرارت (دما)………………….. ۴۰

۳-۵-۲- میانگین حداقل و حداکثر دما…………. ۴۱

۳-۵-۳- بارندگی………………………….. ۴۵

۳-۵-۴- توزیع فصلی بارش…………………… ۴۷

۳-۵-۵- نم نسبی………………………….. ۴۹

۳-۵-۶- تبخیر و تعرق……………………… ۵۰

۳-۵-۷- یخبندان………………………….. ۵۲

۳-۶- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه……. ۵۴

۳-۶-۱- روش دومارتن…………………….. ۵۴

۳-۶-۲- روش آمبرژه……………………… ۵۶

۳-۶-۳-آمبروترمیک………………………. ۵۸

۳-۶-۴- هایتروگراف……………………… ۶۰

۳-۶- منابع آب………………………………. ۶۲

۳-۶-۱- منابع آب‌های سطحی………………….. ۶۲

۳-۶-۲- منابع آب‌های زیرزمینی………………. ۶۳

۳-۷- خاک‌شناسی دهستان………………………… ۶۴

۳-۸- پوشش گیاهی…………………………….. ۶۶

منابع……………………………………… ۶۹

فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک

مقدمه……………………………………… ۷۴

۴-۱- تعداد و توزیع جمعیت…………………….. ۷۵

۴-۲- تراکم جمعیت……………………………. ۷۷

۴-۲-۱- تراکم نسبی……………………….. ۷۷

۴-۲-۲- تراکم بیولوژیک……………………. ۷۸

۴-۳- ترکیب جمعیت……………………………. ۸۰

الف- ترکیب جنسی جمعیت……………………. ۸۰

ب- ترکیب سنی جمعیت………………………. ۸۲

۴-۴- سواد………………………………….. ۸۸

۴-۵- فعالیت و اشتغال جمعیت…………………… ۸۹

۴-۶- حرکات جمعیت……………………………. ۹۰

۴-۶-۱- ولادت…………………………….. ۹۰

۴-۶-۲- مرگ و میر………………………… ۹۱

۴-۶-۳- مهاجرت…………………………… ۹۴

۴-۷- بررسی تحولات جمعیتی……………………… ۹۵

الف- نرخ رشد طبیعی………………………. ۹۵

۴-۸- برآورد و آینده نگری جمعیت……………….. ۹۶

منابع………………………………………. ۹۷

فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک

مقدمه……………………………………… ۱۰۰

۵-۱- کشاورزی……………………………….. ۱۰۰

۵-۲- انواع مالکیت اراضی کشاورزی………………. ۱۰۱

۵-۲-۱- مالکیت خصوصی………………………. ۱۰۲

۵-۲-۲- مالکیت دولتی………………………. ۱۰۲

۵-۲-۳- مالکیت وقفی……………………….. ۱۰۲

۵-۳- منابع تأمین آب کشاورزی………………….. ۱۰۲

۵-۳-۱- آب‌های سطحی………………………… ۱۰۳

۵-۳-۲- چشمه‌ها……………………………. ۱۰۳

۵-۳-۳- چاه‌ها…………………………….. ۱۰۳

۵-۴- روش‌های آبیاری………………………….. ۱۰۳

الف- آبیاری کرتی…………………………. ۱۰۴

ب- آبیاری نشتی…………………………… ۱۰۴

۵-۵- زراعت…………………………………. ۱۰۴

۵-۵-۱- گندم…………………………………. ۱۰۵

۵-۵-۲- جو……………………………….. ۱۱۰

۵-۵-۳- برنج……………………………… ۱۱۴

۵-۵-۴- گیاهان صنعتی………………………. ۱۱۵

۵-۵-۴-۱- پنبه………………………….. ۱۱۵

۵-۵-۴-۲- چغندر قند……………………… ۱۱۷

۵-۵-۵- هندوانه…………………………. ۱۱۹

۵-۶- درآمد حاصل از زراعت…………………….. ۱۲۲

۵-۷- باغداری……………………………….. ۱۲۴

۵-۸- دامداری و دامپروری در دهستان اترک………… ۱۲۴

۵-۹- صنعت………………………………….. ۱۲۹

۵-۱۰- خدمات………………………………. ۱۲۹

منابع…………………………………… ۱۳۴

فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک

مقدمه………………………………………. ۱۳۸

۶-۱- امکانات آموزشی…………………………… ۱۳۸

۶-۲- امکانات بهداشتی و درمانی………………….. ۱۳۹

۶-۳- خدمات زیربنایی………………………… ۱۴۱

۶-۳-۱- آب‌رسانی…………………………….. ۱۴۱

۶-۳-۲- برق‌رسانی……………………………. ۱۴۱

۶-۳-۳- راه‌های ارتباطی………………………. ۱۴۲

منابع…………………………………….. ۱۴۷

فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه……………………………………… ۱۵۰

۷-۱- تاریخچه سد شیرین دره……………………. ۱۵۰

۷-۲- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره……………. ۱۵۰

۷-۳- سطح حوزه آبریز سد………………………. ۱۵۱

۷-۴- مساحت منطقه……………………………. ۱۵۱

۷-۵- اهداف سد………………………………. ۱۵۱

۷-۶- مشخصات سد و سرریز………………………. ۱۵۱

۷-۶-۱- مشخصات مخزن…………………………… ۱۵۲

۷-۶-۲- مشخصات سیستم انحراف…………………. ۱۵۲

۷-۶-۳- احجام عمده عملیات اجرایی سد………….. ۱۵۲

۷-۶-۴- مشخصات آبگیرها……………………… ۱۵۲

۷-۶-۵- هزینه اجرایی سد…………………….. ۱۵۳

۷-۷- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه    ۱۵۵

۷-۷-۱- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه……………………………. ۱۵۵

۷-۷-۲- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه…………………. ۱۶۱

۷-۷-۳- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد    ۱۶۲

۷-۷-۴- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه……………………………. ۱۶۸

۷-۷-۵- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه……………………………. ۱۷۰

۷-۷-۶- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه……………………………. ۱۷۱

منابع……………………………………… ۱۷۴

فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها

۸-۱- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه……………. ۱۷۶

۸-۲- آزمون فرضیه‌ها………………………….. ۱۸۹

۸-۲-۱- فرضیه اول………………………….. ۱۸۹

۸-۲-۲- فرضیه دوم………………………….. ۱۹۰

۸-۳- ارائه راهبردها…………………………. ۱۹۱

منابع و مأخذ……………………………….. ۱۹۵

 

«فهرست جداول»

عنوان                                                                  صفحه

 

جدول شماره (۳-۱) تقسیمات کشوری مانه و سملقان…….. ۳۰

جدول شماره (۳-۲) نام و مختصات آبادی‌های دهستان اترک.. ۳۱

جدول شماره (۳-۳) تغییرات دما در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۵۶….. ۴۳

جدول شماره (۳-۴) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۱۳۸۶-۱۳۵۶…………………………………….. ۴۵

جدول شماره (۳-۵) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۱۳۶-۱۳۵۶……………………………………………. ۴۷

جدول شماره (۳-۶) میزان رطوبت در دهستان اترک……… ۴۹

جدول شماره (۳-۷) میزان تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد  ۵۰

جدول شماره (۳-۸) تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد  ۵۲

جدول شماره (۳-۹) مشخص کننده تیپ اقلیم بر اساس روش دمارتن ۵۴

جدول شماره (۳-۱۰) ارتفاع و دبی رودخانه اترک……… ۶۳

جدول شماره (۳-۱۱) پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان ۱۳۸۵  ۶۷

جدول شماره (۴-۱) تحولات جمعیتی دهستان اترک……….. ۷۶

جدول شماره (۴-۲) تحولات جمعیتی و تعداد خانوار در روستاهای نمونه    ۷۶

جدول شماره (۴-۳) تراکم نسبی دهستان اترک…………. ۷۷

جدول شماره (۴-۴) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه… ۷۹

جدول شماره (۴-۵) نسبت جنسی در روستاهای نمونه…….. ۸۱

جدول شماره (۴-۶) تعداد و درصد گروه‌های عمده سنی در روستاهای نمونه  ۸۲

جدول شماره (۴-۷) توزیع جمعیت روستاهای نمونه به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی………………………………………… ۸۳

جدول شماره (۴-۸) درصد باسوادی در روستاهای نمونه دهستان اترک  ۸۹

جدول شماره (۴-۹) تعداد شاغلین روستاهای نمونه در دهستان نمونه ۹۰

جدول شماره (۴-۱۰) میزان موالید در روستاهای نمونه دهستان اترک ۹۱

جدول شماره (۴-۱۱) میزان مرگ و میر در روستاهای نمونه دهستان اترک   ۹۲

جدول شماره (۴-۱۲) میزان ولادت و مرگ و میر روستاهای نمونه در دهستان اترک………………………………………… ۹۲

جدول شماره (۴-۱۳) محاسبه نرخ رشد طبیعی جمعیت در روستاهای نمونه    ۹۳

جدول شماره (۴-۱۴) میزان مهاجرت در روستاهای نمونه…. ۹۵

جدول شماره (۴-۱۵) آینده نگری جمعیت در روستاهای نمونه دهستان اترک  ۹۶

جدول شماره (۵-۱) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای چوپلی تپه…………………. ۱۰۶

جدول شماره (۵-۲) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای عشق آباد………………….. ۱۰۷

جدول شماره (۵-۳) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای کیکانلو…………………… ۱۰۸

جدول شماره (۵-۴) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای محمد آباد…………………. ۱۰۹

جدول شماره (۵-۵) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای چوپلی تپه…………………… ۱۱۰

جدول شماره (۵-۶) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای عشق آباد……………………. ۱۱۱

جدول شماره (۵-۷) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای کیکانلو…………………….. ۱۱۲

جدول شماره (۵-۸) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای محمد آباد…………………… ۱۱۳

جدول شماره (۵-۹) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول برنج در روستاهای نمونه…………………… ۱۱۴

جدول شماره (۵-۱۰) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول پنبه در روستاهای نمونه…………………… ۱۱۶

جدول شماره (۵-۱۱) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول چغندر قند در روستاهای نمونه………………. ۱۱۸

جدول شماره (۵-۱۲) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول کلزا در روستاهای نمونه…………………… ۱۱۸

جدول شماره (۵-۱۳) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول ذرت علوفه‌ای در روستای کیکانلو…………….. ۱۱۹

جدول شماره (۵-۱۴) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه در روستاهای نمونه (عشق آباد، کیکانلو، محمد آباد)……………………………………………. ۱۲۰

جدول شماره (۵-۱۵) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه تخمی در روستای چوپلی تپه………….. ۱۲۱

جدول شماره (۵-۱۶) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل و بعد از احداث سد…………………………………….. ۱۲۲

جدول شماره (۵-۱۷) بررسی تعداد و هزینه و درآمد دامها (گوسفند و بز) در روستاهای نمونه……………………………….. ۱۲۵

جدول شماره (۵-۱۸) درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گوسفند و بز ۱۲۵

جدول شماره (۵-۱۹) بررسی تعداد و هزینه و درآمد گاو وگوساله در روستاهای نمونه……………………………….. ۱۲۶

جدول شماره (۵-۲۰)درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گاو و گوساله ۱۲۶

جدول ( ۵-۲۱ ) درآمد خالص از دامداری و سهم هر خانواده ۱۲۷

جدول شماره (۵-۲۲)فعالیت صنعتی و درآمد آن در روستای محمد آباد ۱۲۹

جدول شماره (۵-۲۳)فعالیت‌های خدماتی و درآمد آنها در روستاهای نمونه……………………………………………. ۱۳۰

جدول شماره (۵-۲۴)بررسی سهم خانوار از بخش خدماتی….. ۱۳۰

جدول شماره (۵-۲۵)ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد در روستاهای نمونه……………………………………………. ۱۳۱

جدول شماره (۶-۱)مرکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت دهستان اترک……………………………………………. ۱۴۰

جدول شماره ( ۶-۲ )توزیع انواع خدمات در روستاهای دهستان اترک۱۳۸۶                                    ۱۴۱

جدول شماره  (۷-۱) مشخصات عمومی‌سد……………….. ۱۵۴

جدول (۷-۲) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-چوپلی تپه…………………………………………. ۱۵۵

جدول (۷-۲) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد- چوپلی تپه……………………………………………. ۱۵۵

جدول (۷-۳) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-عشق آباد………………………………………… ۱۵۶

جدول (۷-۳) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-عشق آباد……………………………………………. ۱۵۶

جدول (۷-۴) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد روستای کیکانلو……………………………………… ۱۵۷

جدول (۷-۴) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد روستای کیکانلو……………………………………… ۱۵۷

جدول (۷-۵) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سدروستای محمدآباد…………………………………….. ۱۵۸

جدول (۷-۵) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-محمد آباد……………………………………………. ۱۵۸

جدول شماره (۷-۶):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل از احداث سد……………………………………………. ۱۵۹

جدول شماره (۷-۷):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده بعد از احداث سد……………………………………………. ۱۶۰

جدول شماره (۷-۸) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد…………………………………….. ۱۶۲

جدول شماره (۷-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل از احداث سد………………………………. ۱۶۳

جدول شماره(۷-۱۰) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد  ۱۶۴

جدول شماره (۷-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد         ۱۶۵

جدول شماره (۷-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد……………………………. ۱۶۶

جدول (۷-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار………………………………………. ۱۶۷

جدول شماره (۷-۱۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییردرآمد هر خانوار نسبت به قبل از احداث سد…………………. ۱۶۸

جدول شماره(۷-۱۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد…………………………………. ۱۷۰

جدول شماره (۷-۱۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا بعد از احداث سد………………. ۱۷۱

جدول شماره (۷-۱۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………… ۱۷۲

جدول شماره (۸-۱) جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا ۱۷۶

جدول شماره (۸-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت    ۱۷۷

جدول شماره (۸-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. ۱۷۸

جدول شماره (۸ – ۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل احداث سد…………………………………. ۱۷۹

جدول شماره (۸-۵) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد  ۱۸۰

جدول شماره (۸-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد…………………………………… ۱۸۱

جدول شماره  ( ۸-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد……………………………. ۱۸۲

جدول شماره(۸-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار………………………………… ۱۸۳

جدول شماره (۸-۹) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد…………………………………….. ۱۸۴

جدول شماره (۸-۱۰) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………… ۱۸۵

جدول شماره (۸-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییر درآمد خانوار نسبت به

قبل احداث سد…………………………………. ۱۸۶

جدول شماره (۸-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد…………………………………. ۱۸۷

جدول شماره (۸-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا

بعد احداث سد…………………………………. ۱۸۸

جدول شماره(۸-۱۴) آزمون فرضیه مقایسه میزان درآمد قبل و بعد احداث سد……………………………………………. ۱۸۹

جدول شماره (۸-۱۵) آزمون  یودمان ویتنی برای مقایسه میزان درآمد روستائیان قبل و بعد احداث سد شیرین دره………….. ۱۹۰

جدول (۸-۱۵) آزمون آماری – (دو نمونه جفت شده)…….. ۱۹۰

جدول شماره (۸-۱۶)…………………………….. ۱۹۱

جدول شماره (۸-۱۷) مشخصات کلی تعاونی های تشکیل شده در محدوده پایاب سد شیرین دره……………………………………. ۱۹۴

 

 

«فهرست نمودار»

عنوان                                                                  صفحه

 

نمودار شماره (۳-۱) میانگین حداکثر، حداقل و متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………. ۴۴

نمودار شماره (۳-۲) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………………. ۴۶

نمودار شماره (۳-۳) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۴۸

نمودار شماره (۳-۴) میانگین تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد  ۵۱

نمودار شماره (۳-۵) میانگین یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۵۳

نمودار شماره (۳-۶) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن  ۵۵

نمودار شماره (۳-۷) طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه………………………………………. ۵۷

نمودار شماره (۳-۸) آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک بجنورد    ۵۹

نمودار شماره (۳-۹) هایتروگراف ایستگاه سینوپتیک بجنورد    ۶۱

نمودار شماره (۴-۱) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه. ۷۹

نمودار شماره (۴-۲) نسبت جنسی در روستاهای نمونه…… ۸۱

نمودار شماره (۴-۳) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای محمد آباد ۸۴

نمودار شماره (۴-۴) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای کیکانلو   ۸۵

نمودار شماره (۴-۵) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای عشق آباد  ۸۶

نمودار شماره (۴-۶) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای چوپلی تپه ۸۷

نمودار (۵-۱) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل از احداث سد……………………………………………. ۱۲۳

نمودار (۵-۲) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار بعد از احداث سد……………………………………………. ۱۲۳

نمودار شماره(۵-۳) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار قبل از احداث……………………………………………. ۱۲۸

نمودار شماره(۵-۴) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار بعد از احداث……………………………………………. ۱۲۸

نمودار شماره (۵-۵)درآمد کل حاصل از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاهای نمونه……………………………….. ۱۳۱

نمودار شماره (۷-۱) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد……………………………………………. ۱۵۹

نمودار شماره (۷-۱) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد……………………………………………. ۱۶۰

نمودار شماره (۷-۳) مقایسه در فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد………………………………….. ۱۶۲

نمودار شماره (۷-۴) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت شتغال قبل از احداث سد ……………………………………. ۱۶۳

نمودار شماره (۷-۵) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بعد  از احداث سد…………………………………….. ۱۶۴

نمودار شماره (۷-۶) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین میکند

قبل از احداث سد………………………………. ۱۶۵

نمودار شماره (۷-۷) مقایسه در صد فراوانی نوع شغل خانواد بعد از احداث سد………………………………………….. ۱۶۶

نمودار شماره (۷-۸) مقایسه درصد فراونی پاسخگویان بر حسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار………………………………… ۱۶۷

نمودار شماره (۷-۹) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد…………………………………. ۱۶۹

نمودار شماره (۷-۱۰) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد………………………………………….. ۱۷۰

نمودار شماره (۷-۱۱) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی و ماندگاری در روستا بعداز احداث سد…….. ۱۷۲

نمودار شماره  (۷-۱۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زندگی در روستا

قبل یا بعد از احداث سد………………………… ۱۷۳

نمودار شماره (۸ – ۱): مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا……………………………………………. ۱۷۶

نمودار شماهر (۸-۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت……………………………………………. ۱۷۷

نمودار شماره (۸-۳) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن   ۱۷۸

نمودار شماره (۸-۴) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال قبل از احداث سد ۱۷۹

نمودار (۸-۵) مقایسه درصد فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد ۱۸۰

نمودار شماره (۸-۶) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین می‌کند

قبل از احداث سد……………………………….     ۱۸۱

نمودار شماره (۸-۷) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل خانوار بعد از احداث سد       ۱۸۲

نمودار شماره  (۸-۸) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویی برحسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار………………………………… ۱۸۳

نمودار شماره  (۸-۹) مقایسه درصد فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد………………………………. ۱۸۴

نمودار شماره  (۸-۱۰) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………… ۱۸۵

نمودار شماره  (۸-۱۱) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد…………………………………. ۱۸۶

نمودار شماره  (۸-۱۲) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد ۱۸۷

نمودار شماره (۸-۱۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایتمندی و ماندگاری

در روستا بعد از احداث سد………………………. ۱۸۸

 

 

 

 

 

 

«فهرست نقشه‌ها»

عنوان                                                                  صفحه

 

نقشه شماره (۳-۱) موقعیت دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان ۳۳

نقشه شماره (۳-۲) سطوح ارتفاعی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان……………………………………………. ۳۵

نقشه شماره (۳-۳) زمین شناسی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان  ۳۸

نقشه شماره (۸-۱) مسیر شبکه آبیاری و روستاهای تحت پوشش سد شیرین دره……………………………………………. ۱۹۵

 

«فهرست تصاویر»

عنوان                                                                  صفحه

 

تصویر شماره (۵-۱) مزرعه پنبه در روستای عشق آباد….. ۱۳۲

تصویر شماره (۵-۲) مزرعه برنج در روستای محمد آباد…. ۱۳۲

تصویر شماره (۵-۳) مزرعه کلزا در روستای کیکانلو…… ۱۳۳

تصویر شماره (۶-۱) خدمات روستایی در روستای محمد آباد. ۱۴۵

تصویر شماره (۶-۲) اجرای طرح هادی در روستای کیکانلو.. ۱۴۵

تصویر شماره (۶-۳) خانه بهداشت در روستای کیکانلو….. ۱۴۶

تصویر شماره (۸-۱) رودخانه اترک در روستای عشق آباد… ۱۹۶

تصویر شماره (۸-۲) سد شیرین دره در روستای محمد آباد.. ۱۹۶


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام