گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

پايان نامه تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي
۳۱ / تیر / ۱۳۹۶
بازدید : 143
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت : WORD                                                                                 تعداد صفحه :۱۲۷

 

فهرست مطالب

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………..ا-ب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..ب-ج

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ج-د

فصل اول: كليات تحقيق

  1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱
  2. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………۲
  3. اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………..۲
  4. اهميت تحقيق……………………………………………………………………………………………….۲
  5. سئوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………۳-۲
  6. فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….۳
  7. كليد واژه ها……………………………………………………………………………………………..۴-۳

فصل دوم: پيشينه تحقيق

۲-۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………۵

۲-۲  تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………. ۷-۶

۲-۳  پیشینه نظری…………………………………………………………………………………..۸-۷

۲-۴ پیشینه عملی(نقد کتاب)………………………………………………………………………………………………۹

۲-۵ ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۳-۲  روش های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………………..۱۱

۳-۳  فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها…………………………………………………………………..۱۲

۳-۴  جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….۱۲

۳-۵  تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۱۳

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۴-۲ قرآن کتاب آسمانی ما……………………………………………………………………………………………….۱۵

۴-۳ تعریف ادبیات……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فرضیه ۱: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است…………………………….۱۷-۱۶

۴-۴ تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات………………………………………………………………۱۹-۱۷

۵-۴ صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران………………………………………………………………..۲۰-۱۹

۶-۴ حدیث چیست………………………………………………………………………………………………………۲۱-۱۰

۴- ۶-۱-حدیث محبت در ادب فارسی………………………………………………………………………..۲۵-۲۱

فرضیه ۲: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند…………. ۳۵-۲۷

فرضیه ۳: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است…………..۴۲-۳۶

فرضیه ۴: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است………………………..۵۹-۴۳

فرضیه ۵: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است…………………….۶۶-۶۰

فرضیه ۶: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است………………………………….۹۸-۶۷

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵- ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۵-۲ بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………………. ۱۳۰-۱۲۹

۵-۳ مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۴- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۳۱

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………۱۳۳-۱۳۲

پيوست

فهرست جداول…………………………………………………………………………..۱۲۷-۹۹

جدول ۱-۴- توزيع فراواني افراد شركت كننده در تحقيق بر حسب سن

جدول ۲-۴- شاخص هاي تمايل مركزي و شاخص هاي پراكندگي سن افراد شركت كننده در تحقيق

جدول ۳-۴- توزيع فراواني سن افراد شركت كننده در تحقيق به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۴-۴- توزيع فراواني افراد شركت كننده در تحقيق بر حسب پايه تحصيلي

جدول ۵-۴- توزيع فراواني شغل پدر افراد شركت كننده در تحقيق

جدول ۶-۴- توزيع فراواني شغل پدر افراد شركت كننده در تحقيق به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۷-۴- توزيع فراواني تحصيلات پدر افراد شركت كننده در تحقيق

جدول ۸-۴- توزيع فراواني تحصيلات پدر افراد شركت كننده در تحقيق به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۹-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير قرآن در ادب پارسي

جدول ۱۰-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير قرآن در ادب پارسي به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۱۱-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير حديث در ادب پارسي

جدول ۱۲-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير حديث در ادب پارسي به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۱۳-۴- توزيع فراواني علاقه افراد شركت كننده در تحقيق نسبت به شعرهاي استفاده كننده از قران و احاديث

جدول ۱۴-۴- توزيع فراواني علاقه افراد شركت كننده در تحقيق نسبت به شعرهاي استفاده كننده از قران و احاديث به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۱۵-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد ماندگاري اشعار شعراي پارسي استفاده كننده از قرآن و حديث

جدول ۱۶-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد ماندگاري اشعار شعراي پارسي استفاده كننده از قرآن و حديث به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۱۷-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در ادبيات پارسي

جدول ۱۸-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در ادبيات پارسي به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۱۹-۴- توزيع فراواني ديدگاه افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در فراگير شدن ادبيات پارسي در سطح جهان

جدول ۲۰-۴- توزيع فراواني ديدگاه افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در فراگير شدن ادبيات پارسي در سطح جهان به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۲۱-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده با شعراي استفاده كننده از قرآن و حديث  در اشعار خود

جدول۲۲-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده با شعراي استفاده كننده از قرآن و حديث  در اشعار خود به تفكيك پايه تحصيلي

جدول۲۳-۴- توزيع فراواني موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثير استفاده از قرآن و حديث در كسب عبرت براي سايرين

جدول ۲۴-۴- توزيع فراواني موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثير استفاده از قرآن و حديث در كسب عبرت براي سايرين به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۲۵-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد نقش قرآن و حديث استفاده شده در ادبيات پارسي در زندگي بشري

جدول ۲۶-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد نقش قرآن و حديث استفاده شده در ادبيات پارسي در زندگي بشري به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۲۷-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حديث استفاده شده از طريق رسانه ها

جدول ۲۸-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حديث استفاده شده از طريق رسانه ها به تفكيك پايه تحصيلي

جدول ۲۹-۴- تجزيه و تحليل آماري بين پاسخ هاي داده شده توسط دو گروه شركت كننده در تحقيق ( پايه تحصيلي پيش دانشگاهي ، پايه تحصيلي سوم دبيرستان )

 

فهرست منحني ها………………………………………………………………..۱۲۶-۱۰۰

منحني ۱-۴-  درصد فراواني سن افراد شركت كننده در تحقيق

منحني ۲-۴- توزيع فراواني سن افراد شركت كننده در تحقيق بر حسب پايه تحصيلي

منحني ۳-۴-  درصد فراواني پايه تحصيلي افراد شركت كننده در تحقيق

منحني ۴-۴-  درصد فراواني شغل پدر افراد شركت كننده در تحقيق

منحني ۵-۴- توزيع فراواني شغل پدر افراد شركت كننده در تحقيق به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۶-۴- درصد فراواني تحصيلات پدر افراد شركت كننده در تحقيق

منحني ۷-۴- توزيع فراواني تحصيلات پدر افراد شركت كننده در تحقيق به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۸-۴- درصد فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير قرآن در ادب پارسي

منحني ۹-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير قرآن در ادب پارسي به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۱۰-۴- درصد فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير حديث در ادب پارسي

منحني ۱۱-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق با تاثير حديث در ادب پارسي به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۱۲-۴- درصد فراواني علاقه افراد شركت كننده در تحقيق نسبت به شعرهاي استفاده كننده از قران و احاديث

منحني۱۳-۴- توزيع فراواني علاقه افراد شركت كننده در تحقيق نسبت به شعرهاي استفاده كننده از قران و احاديث به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۱۴-۴- درصد فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد ماندگاري اشعار شعراي پارسي استفاده كننده از قرآن و حديث

منحني ۱۵-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد ماندگاري اشعار شعراي پارسي استفاده كننده از قرآن و حديث به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۱۶-۴- درصد فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در ادبيات پارسي

منحني ۱۷-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در ادبيات پارسي به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۱۸-۴- درصد فراواني ديدگاه افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در فراگير شدن ادبيات پارسي در سطح جهان

منحني ۱۹-۴- توزيع فراواني ديدگاه افراد شركت كننده در تحقيق در مورد تاثير قرآن و حديث  در فراگير شدن ادبيات پارسي در سطح جهان به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۲۰-۴- درصد فراواني آشنايي افراد شركت كننده با شعراي استفاده كننده از قرآن و حديث  در اشعار خود

 

منحني۲۱-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده با شعراي استفاده كننده از قرآن و حديث  در اشعار خود به تفكيك پايه تحصيلي

منحني۲۲-۴- درصد فراواني موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثير استفاده از قرآن و حديث در كسب عبرت براي سايرين

منحني ۲۳-۴- توزيع فراواني موافق بودن افراد شركت كننده در مورد تاثير استفاده از قرآن و حديث در كسب عبرت براي سايرين به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۲۴-۴- درصد فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد نقش قرآن و حديث استفاده شده در ادبيات پارسي در زندگي بشري

منحني ۲۵-۴- توزيع فراواني نظر افراد شركت كننده در تحقيق در مورد نقش قرآن و حديث استفاده شده در ادبيات پارسي در زندگي بشري به تفكيك پايه تحصيلي

منحني ۲۶-۴- درصد فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حديث استفاده شده از طريق رسانه ها

منحني ۲۷-۴- توزيع فراواني آشنايي افراد شركت كننده در تحقيق در مورد اشعار استفاده كننده از قرآن و حديث استفاده شده از طريق رسانه ها به تفكيك پايه تحصيلي


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام