گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

پایان نامه سيلسي زدايي از كنسارهاي بوكسيت دار
۰۵ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 110
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۰۱

چکیده :

سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی  Al2O3 / SiO2  از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و  ¼  نـمک آمـونیوم  DTAL  را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب  ¼  کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از  Na2CO3  با  pH  متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی    ۱٫۶۰Al2O3 / SiO2  جداسازی می شوند کمتر از ۰٫۰۱۰ میلیمتر می باشد . آزمایشات  X-ray  بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا  اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL )  و  نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 )  و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .

رفـتار مکانیکی  شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت  آهـک می باشد که می تواند به بـیش از ۹ درصد ترکیب  CaO  نیز برسد . بیش از ۹۰ درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت ۳۰ درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی  شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                              شماره صفحه

 فصل اول

 

        کلیات…………………………………………….…..…………………………………….۱

 

فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )

 

        ۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………۴

        ۲-۲- قوانین و برنامه های دولتی ………………………………………………………۸

        ۲-۳- تولیدات …………………………………………………………………………….۹

           ۲-۳-۱- بوکسیت ……………………………………………………………………..۹

           ۲-۳-۲- آلومینا ……………………………………………………………………….۹

        ۲-۴- مصرف …………………………………………………………………………..۱۰

           ۲-۴-۱- بوکسیت ……………………………………………………………………۱۰

           ۲-۴-۲- آلومینا ……………………………………………………………………..۱۲

        ۲-۵- قیمت ……………………………………………………………………………..۱۳

        ۲-۶- تجارت ……………………………………………………………………………۱۵

        ۲-۷- باز بینی جهانی ………………………………………………………………….۱۸

           ۲-۷-۱- ترکیب صنایع ………………………………………………………………۲۰

           ۲-۷-۲- استرالیا …………………………………………………………………….۲۰

           ۲-۷-۳- برزیل ………………………………………………………………………۲۲

           ۲-۷-۴- آلمان ……………………………………………………………………….۲۳

           ۲-۷-۵- هند …………………………………………………………………………۲۳

           ۲-۷-۶- ایران ……………………………………………………………………….۲۴

           ۲-۷-۷-ایرلند ………………………………………………………………………..۲۴

           ۲-۷-۸- جامائیکا ……………………………………………………………………۲۵

           ۲-۷-۹- روسیه ……………………………………………………………………..۲۶

           ۲-۷-۱۰- سوریه ……………………………………………………………………۲۸

           ۲-۷-۱۱- جزایر بریتانیا ……………………………………………………………۲۹

۲-۷-۱۲- ویتنام …………………………………………………………………….۲۹

        ۲-۸- چشم انداز ………………………………………………………………………..۳۰

 

فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )

 

        ۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….۳۱

        ۳-۲- آزمایشگاهی ……………………………………………………………………..۳۳

           ۳-۲-۱- مواد ………………………………………………………………………..۳۳

           ۳-۲-۲- آزمایش های فلوتاسیون ………………………………………………….۳۴

        ۳-۳- نتایج حاصله …………………………………………………………………….۳۶

۳-۳-۱- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی ..…………..۳۶

           ۳-۳-۲- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ……………………………………۳۹

           ۳-۳-۳-  سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت ………………………………………………………………………….۴۰

           ۳-۳-۴- آزمایش  X-ray  بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ……………….۴۱

 

فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

 

        ۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….۴۴

        ۴-۲- پردازش تجربیات کسب شده ……………………………………………………۴۸

        ۴-۳- نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………….۵۱

 

فصل پنجم

 

        نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..۵۷

 

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….۵۹

منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………۶۹

 

فصل اول :

 

کـــــــلـــــــیـــــــات

قـبل از ایـن کـه در مـورد دیـاسپور بـحث وبـررسی نـمایـیم در مـورد گـروه هیدروکسیدها که دیاسپور از کانی های این گروه است صحبت می نماییم .

در این گروه از کانیـها  یون   (OH)- یا اصطلاحاً هیدروکسیل در شبکه اتمی قرار دارد . وجود یون هیدروکسیل بـاعـث تضعیف قدرت اتصال بین اتمها می شود . مهمترین کانی های این گروه عبارتند از :

بـروسـیـت ( Brucite  ) ، گـوتـیت ( Geothite ) ، دیـاسـپـور ( Diaspore ) ، بوکسیت ( Bauxite ) ، لـپیدوکروزیت (Lepidocrocite ) ، منگنیت ( Manganite ) ، گروتیت ( Groutite ) ، اسـتـیانریت ( Stainierite ) ، کـالکوپانیت ( Chalcopanite ) هستـند کـه مـورد بحث این پروژه کانی دیاسپور و فرآوری آن از کانـی هـای دیاسپوردار می باشد .

در ایـنجا ابتدا در مورد کانی دیاسپور صحبحت می کنیم ، زیرا بوکسیت معمولاً همراه این کانی تشکیل می شود و برای فرآوری بوکسیت حتماً باید از خواص دیاسپور آگـاهـی داشـتـه باشیم . 

نـام دیـاسـپـور از کـلمـه یـونـانی diaspora   یـعـنی پـراکـنـدگـی اخـذ شـده اسـت . کـانی

دیـاسـپور بـه فـرمـول شـیمـیـایـی ALOH   در سـیـسـتـم ارتـورمـبـیـک متبلور می شود  و a=4A°  ،° b=9.40 A ، c=2.84A°  اسـت .  دیـاسـپور از نــظـر شـیمیایی شامل ۱۵٫۰۱ درصـد آب ، ۸۴٫۹۹ درصـد  Al2O3  و انکـلوزیـون کـرانـدوم و مـنـیـزیم و آهن می باشد . سـخـتی ایـن کـانی حـداقل ۶٫۵ و حداکثر ۷ می باشد و چگالی آن حداقل ۳٫۳ و حداکثر ۳٫۵ است .


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام