گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت
۰۴ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 18
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۱۵

چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول: بررسي انواع خطا در ماشينهاي القايي و علل بروز و روشهاي تشخيص آنها

۱-۱-مقدمه…………………………………….…..……………………………………………………………………………………۳

۱-۲-بررسي انواع تنشهاي وارد شونده بر ماشين القايي………………………..……………………………………….۴

۱-۲-۱-تنشهاي موثر در خرابي استاتور…………....………………………………………………………………………….۴

۱-۲-۲- تنشهاي موثر در خرابي روتور……………………….……………………………………………………………….۵

۱-۳- بررسي عيوب اوليه در ماشينهاي القايي………………………………………………………………………………۸

۱-۳-۱- عيوب الکتريکي اوليه در ماشينهاي القايي………………………..……………………………………………….۱۰

۱-۳-۲- عيوب مکانيکي اوليه در ماشينهاي القايي…………………………………………………………………………..۱۷

فصل دوم: مدلسازي ماشين القايي با استفاده از تئوري تابع سيم پيچ

۲-۱-تئوري تابع سيم پيچ…………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۱-تعريف تابع سيم پيچ………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۲-محاسبه اندوکتانسهاي ماشين با استفاده از توابع سيم پيچ……………………………………………………..۲۶

۲-۲-شبيه سازي ماشين القايي……………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۱- معادلات يک ماشين الکتريکي باm سيم پيچ استاتور و n سيم پيچ روتور……………………………..۳۲

۲-۲-۱-۱-معادلات ولتاژ استاتور……………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۱-۲- معادلات ولتاژ روتور………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۱-۳- محاسبه گشتاور الکترومغناطيسي…………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۱-۴- معادلات موتور القاي سه فاز قفس سنجابي در فضاي حالت……………………………………………۳۶

۲-۳- مدلسازي خطاي حلقه به حلقه و خطاي کلاف به کلاف…………………………………………………………۴۴

فصل سوم: آناليز موجک و تئوري شبکه هاي عصبي

۳-۱-تاريخچه موجک ها……………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲-مقدمه اي بر خانواده موجک ها……………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲-۱-موجک هار…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۲-۲- موجک دابيشز………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۲-۳- موجک کوايفلت…………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۲-۴- موجک سيملت…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۲-۵- موجک مورلت……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۲-۶- موجک مير…………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۳- کاربردهاي موجک………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۴- آناليز فوريه…………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۴-۱- آناليز فوريه زمان-کوتاه………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۵-آناليز موجک……………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۶- تئوري شبکه هاي عصبي…………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۶-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۳-۶-۲- مزاياي شبکه عصبي……………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۶-۳-اساس شبکه عصبي………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۶-۴- انواع شبکه هاي عصبي………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۶-۵-آموزش پرسپترونهاي چند لايه…………………………………………………………………………………………۷۶

فصل چهارم:روش تشخيص خطاي سيم بندي استاتور در ماشين القايي(خطاي حلقه به حلقه)

۴-۱- اعمال تبديل موجک………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲- نتايج تحليل موجک…………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۳- ساختار شبکه عصبي………………………………………………………………………………………………………….۹۴

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات..

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

منابع و ماخذ

 فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

چكيده لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۱-۱ : موتور القايي با ساختار مجزا شده از هم…………………………………………………………….۹

شکل۱-۲: شماي قسمتي از موتور و فرکانس عبور قطب………………………………………………………………۱۰

شکل۱-۳: (الف) اتصال کوتاه کلاف به کلاف بين نقاط b وa    (ب) خطاي فاز به فاز……………………..۱۵

شکل۲-۱: برش از وسيله دو استوانه اي با قرارگيري دلخواه سيم پيچ در فاصله هوايي………………………..۲۲

شکل۲-۲: تابع دور کلاف متمرکز باN دور هادي مربوط به شکل۲-۱………………………………………………۲۳

شکل۲-۳: تابع سيم پيچي کلاف متمرکز N دوري مربوط به شکل۲-۱……………………………………………..۲۵

شکل ۲-۴: ساختار دو سيلندري با دور سيم پيچA وB…………………………………………………………………..26

شکل۲-۵: تابع دور کلاف ‘BB شکل۲-……………………………………………………….. ………………………….۲۷

شکل۲-۶:(الف) تابع دور فازa استاتور   (ب) تابع سيم پيچي فازa استاتور……………………………………..۳۰

شکل۲-۷: تابع سيم پيچي حلقه اول روتور…………………………………………………………………………………۳۰

شکل۲-۸(الف) اندوکتانس متقابل بين فازA استاتور و حلقه اول روتور  (ب) مشتق اندوکتانس متقابل بين فازa استاتور و حلقه اول روتور نسبت به زاويه  …………………………………………………………………………۳۱

شکل۲-۹:  شکل مداری در نظر گرفته شده برای روتور قفس سنجابی ……………………………………………۳۴

شکل ۲-۱۰: نمودار جريان (الف) فازa  (ب)فازb   (ج) فازc استاتور در حالت راه اندازي بدون بار…..۴۱

شکل۲-۱۱: (الف) نمودار سرعت موتور در حالت راه اندازي بدون بار(ب) نمودار گشتاور الکترومغناطيسي موتور در حالت راه اندازي بدون بار…………………………………………………………………………………………..۴۲

شکل۲-۱۲: نمودار جريان (الف) فازa   (ب) فازb    (ج) فازC استاتور در حالت دائمي بدون بار…….۴۳

شکل۲-۱۳: فرم سيم بندي استاتور وقتي که اتصال کوتاه داخلي اتفاق افتاده است      (الف) اتصال ستاره       (ب) اتصال مثلث ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

شکل۲-۱۴: تابع دور، فازD در حالت خطاي حلقه به حلقه (الف) ۳۵دور  (ب) ۲۰دور  ج) ۱۰دور………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

شکل۲-۱۵: تابع سيم پيچي فازD در خطاي حلقه به حلقه  (الف)۳۵دور    (ب)۲۰دور   (ج) ۱۰دور………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

شکل۲-۱۶: (الف)تابع اندوکتانس متقابل بين فازC و حلقه اول روتور   (ب) تابع مشتق اندوکتانس متقابل بين فاز C و حلقه اول روتور نسبت به زاويه …………………………………………………………………………….۴۸

شکل۲-۱۷: (الف)تابع اندوکتانس متقابل بين فازD و حلقه اول روتور   (ب) تابع مشتق اندوکتانس متقابل بين فاز D و حلقه اول روتور نسبت به زاويه………………………………………………………………………………۴۹

شکل۲-۱۸:  نمودار جريان استاتور    (الف) فازa     (ب)فازb      (ج) فازC  در خطاي ۱۰ دور در حالت راه اندازي بدون بار ……………………………………………………………………………………………………………….۵۰

شکل۲-۱۹: نمودار جريان استاتور     (الف) فازa      (ب) فازb     (ج) فازC در خطاي ۳۵ دور در حالت راه اندازي بدون بار ……………………………………………………………………………………………………………….۵۱

شکل۲-۲۰: (الف) گشتاور الکترو مغناطيسي در خطاي ۱۰دور   (ب) خطاي ۳۵ دور ………………………..۵۲

شکل۲-۲۱: نمودار سرعت موتور در خطاي حلقه به حلقه (۳۵دور) ……………………………………………….۵۲

شکل۲-۲۲:نمودار جريان استاتور      (الف) فازa       (ب) فازb        ( ج) فازC   درخطاي (۳۵دور) در حالت دائمي بدون بار …………………………………………………………………………………………………………….۵۳

شکل۳-۱:(الف) تابع موجک هار Ψ  (ب) تابع مقياس هار  ………………………………………………………۵۵

شکل۳-۲: خانواده تابع موجک دابيشزΨ ……………………………………………………………………………………۵۵

شکل۳-۳: (الف) تابع موجک کوايفلت Ψ  (ب) تابع مقياس کوايفلت  …………………………………….. ۵۶

شکل۳-۴: (الف) تابع موجک سيملت Ψ     (ب) تابع مقياس سيملت  ……………………………………….۵۶

شکل۳-۵: تابع موجک مورلت Ψ …………………………………………………………………………………………….۵۷

شکل۳-۶: (الف) تابع موجک مير Ψ   (ب) تابع مقياس مير  ……………………………………………………۵۷

شکل۳-۷: تبديل سيگنال از حوزه زمان-دامنه به حوزه فرکانس-دامنه با آناليز فوريه …………………………۵۸

شکل۳-۸: تبديل سيگنال از حوزه زمان- دامنه به حوزه زمان –مقياس با آناليز موجک ………………………۵۹

شکل۳-۹: (الف) ضرايب موجک       (ب) ضرايب فوريه …………………………………………………………..۶۰

شکل۳-۱۰: اعمال تبديل فوريه بروي سيگنال و ايجاد سيگنالهاي سينوسي در فرکانسهاي مختلف…………۶۱

شکل۳-۱۱: اعمال تبديل موجک بروي سيگنال ………………………………………………………………………….۶۱

شکل۳-۱۲: (الف) تابع موجک Ψ       ب) تابع شيفت يافته موجک  …………………………………………۶۲

شکل۳-۱۳: نمودار ضرايب موجک……………………………………………………………………………………………۶۳

شکل۳-۱۴: ضرايب موجک هنگامي که از بالا به آن نگاه شود ………………………………………………………۶۳

شکل۳-۱۵: مراحل فيلتر کردن سيگنال S  …………………………………………………………………………………۶۵

شکل۳-۱۶: درخت آناليز موجک ……………………………………………………………………………………………..۶۶

شکل ۳-۱۷:درخت تجزيه موجک …………………………………………………………………………………………….۶۶

شکل۳-۱۸: باز يابي مجدد سيگنال بوسيله موجک ………………………………………………………………………..۶۷

شکل۳-۱۹: فرايند upsampling کردن سيگنال …………………………………………………………………………۶۷

شکل ۳-۲۰: سيستم filters quadrature  mirror ……………………………………………………………….۶۷

شکل ۳-۲۱: تصوير جامعي از مرفولوژي نرون منفرد …………………………………………………………………..۷۰

شکل۳-۲۲: مدل سلول عصبي منفرد …………………………………………………………………………………………۷۱

شکل۳-۲۳: ANN سه لايه ……………………………………………………………………………………………………..۷۱

شکل۳-۲۴: منحني تابع خطي …………………………………………………………………………………………………..۷۳

شکل۳-۲۵: منحني تابع آستانه اي …………………………………………………………………………………………..۷۳

شکل۳-۲۶: منحني تابع سيگموئيدي …………………………………………………………………………………………۷۴

شکل۳-۲۷: پرسپترون چند لايه ………………………………………………………………………………………………..۷۵

شکل۳-۲۸: شبکه عصبي هاپفيلد گسسته(ونگ و مندل،۱۹۹۱) ……………………………………………………….۷۵

شکل ۴-۱: ساختار کلي تشخيص خطا ………………………………………………………………………………………۷۹

شکل۴-۲: ساختار کلي پردازش سيگنال در موجک ………………………………………………………………………۸۱

شکل۴-۳: تحليل جريان استاتور درحالت خطادار (۳۵دور) با   در بی باری ……………………………….۸۲

شکل۴-۴: : تحليل جريان استاتور درحالت خطادار (۲۰دور) با   در بی باری …………………………….۸۲

شکل۴-۵: : تحليل جريان استاتور درحالت خطادار (۱۰دور) با   در بی باری …………………………….۸۳

شکل۴-۶: : تحليل جريان استاتور درحالت سالم با   در بی باری ……………………………………………..۸۳

شکل۴-۷: : تحليل جريان استاتور درحالت خطادار(۳۵دور)با   در بارداری ………………………………..۸۴

شکل۴-۸: : تحليل جريان استاتور درحالت خطادار(۲۰دور)با   در بارداری …………………………………۸۴

شکل۴-۹: : تحليل جريان استاتور درحالت خطادار(۱۰دور)با   در بارداری …………………………………۸۵

شکل۴-۱۰:تحليل جريان استاتور در حالت سالم با  در بارداری …………………………………………………۸۵

شکل۴-۱۱: ضرايب موجک برای جريان استاتور ماشين خطادار(با خطای ۳۵دور)در بی باری با ۸۶

شکل۴-۱۲: ضرايب موجک برای جريان استاتور ماشين خطادار(با خطای ۲۰ دور)در بی باری با….۸۷٫

شکل۴-۱۳: ضرايب موجک برای جريان استاتور ماشين خطادار(با خطای ۱۰دور)در بی باری با …۸۸

شکل۴-۱۴: ضرايب موجک برای جريان استاتور ماشين سالم در بی باری با  …..………..……………….۸۹

شکل۴-۱۵: نمای شبکه عصبی ……………………………………………………..…………….…………………………..۹۴

شکل۴-۱۶: خطای train کردن شبکه عصبی ………………………….………..……………………………………….۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول۴-۱ : انرژي ذخيره شده در ماشين سالم ……………………………….…………………………………………..۹۰

جدول ۴-۲: انرژي ذخيره شده در ماشين خطا دار (۱۰ دور) …………….……………….………………………..۹۱

جدول ۴-۳: انرژي ذخيره شده در ماشين خطا دار (۲۰ دور) …………….……………….……………………… .۹۲

جدول ۴-۴: انرژي ذخيره شده در ماشين خطا دار (۳۵ دور) …………….………………….……………………. ۹۳

جدول۴-۵: نمونه هاي تست شبکه عصبي …..………………………………………………………………………….. ۹۶

 

 

 

چکيده:

در اين پايان نامه ابتدا عيوب الكتريكي و مكانيكي در ماشينهاي الكتريكي بررسي گرديده و عوامل به وجود آورنده و روشهاي رفع اين عيوب بيان شده است . به دنبال آن ، به كمك روش تابع سيم پيچي ماشين شبيه سازي و خطاي مورد نظر يعني خطاي سيم بندي استاتور به آن اعمال و نتايج مورد بررسي قرار داده شده است. پارامتر اصلي كه براي تشخيص خطا در اين پايان نامه استفاده كرده ايم ، جريان سه فاز استاتور در حالت سالم و خطادار  ،تحت بارگذاري هاي مختلف خواهد بود.

در قسمت بعدي تئوري موجك و همچنين شبكه عصبي مورد بررسي قرار گرفته است . مادر اينجا از   براي استخراج مشخصات سيگنال استفاده كرده ايم ، مهمترين دليلي كه براي استفاده از اين موجك داريم خاصيت متعامد بودن و پشتيباني متمركز سيگنال در حوزه زمان مي باشد. شبكه عصبي كه براي تشخيص خطا استفاده كرده ايم  ، شبكه سه لايه تغذيه شونده به سمت جلو با الگوريتم آموزش BP  و تابع فعاليت سيگموئيدي مي باشد . در فصل چهارم روش تشخيص خطاي سيم بندي استاتور در ماشين القايي بيان شده است كه به صورت تركيبي از آناليز موجك و شبكه عصبي لست. روند كلي تشخص خطا به اين صورت مي باشد كه ابتدا از جريان استاتور ماشين در حالت سالم و همچنين تحت خطاهاي مختلف كه در فصل دوم بدست آورده ايم استفاده شده و تبديل موجك بروي آن اعمال گرديده است.سپس با استفاده از ضرايب موجك مقادير انرژي در هر مقياس استخراج و  به عنوان ورودي شبكه عصبي جهت آموزش دادن آن براي تشخيص خطاي سيم بندي استاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در نهايت به كمك داده هاي تست، صحت شبكه مذكور مورد بررسي قرار داده شده است. در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات لازم بيان گرديده است.

با توجه به مطالب اشاره شده نتيجه مي شود كه با تشخيص به موقع هر كدام از عيوب اوّليه در ماشين القايي مي توان از پديد آمدن حوادث ثانويّه كه منجر به وارد آمدن خسارات سنگين مي گردد ، جلوگيري نمود . در اين راستا سعي شده است كه با تحليل ، بررسي و تشخيص يكي از اين نمونه خطاها، خطاي سيم بندي استاتور يك موتور القايي قفس سنجابي ، گامي موثر در پياده سازي نظام تعميراتي پيشگويي كننده برداشته شود و با بكارگيري سيستم هاي مراقبت وضعيت بروي چنين ماشينهايي از وارد آمدن خسارات سنگين بر صنايع و منابع ملي جلوگيري گردد.


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام