گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

پروژه طراحي وساخت مدار محافظ وسايل برقي
۲۶ / تیر / ۱۳۹۶
بازدید : 18
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

تعداد صفحات:۷۶

فرمت فایل:word

فهرست مطالب

عنوان :                                                                                                                     صفحه

 

فصل ۱ : قطعات مدار

۱-۱ : ديود ۱N4007 ……………………………………………………………………………………………………………… 2

۲-۱ : ترانزیستور BC547 ………………………………………………………………………………………………………. 5

۳-۱ : آپ امپ LM324 ………………………………………………………………………………………………………….. 13

۴-۱ رگولاتور ولتاژ LM7812 ………………………………………………………………………………………………… 30

فصل ۲ : کارکرد مدار

۱-۱ : نحوه عملکرد مدار………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۱-۱-۲ : تحلیل عملی مدار…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۲ : نحوه عملکرد پل دیودی……………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۲ : تحلیل تئوری مدار……………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

 فصل سوم :پيوست ها

۱-۳ : اطلاعات كاتالوگي ديود ۱N4007 ………………………………………………………………………………. 49

۲-۳: اطلاعات كاتالوگي ترانزيستور BC 547 ……………………………………………………………………….. 51

۳-۳ : اطلاعات كاتالوگي  آپ امپ LM 324 ………………………………………………………………………… 55

۴-۳: اطلاعات كاتالوگي رگلاتور ولتاژ LM7812 ………………………………………………………………….. 67

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

جدول ۱-۱-۱  : ماكزيمم مقادير مجاز ……………………………………………………………………………………… ۳

جدول ۲-۱-۱ : مشخصات الکتریکی………………………………………………………………………………………….. ۴

جدول ۳ -۱- ۱ : ابعاد قطعه………………………………………………………………………………………………………. ۴

جدول ۱-۲-۱ : مقادير ماكزيمم مطلق………………………………………………………………………………………. ۵

جدول ۲-۲-۱ : مشسخصات الكتريكي ……………………………………………………………………………………… ۶

جدول ۳-۲-۱ : پارامترهای h به ازای چند IC مختلف………………………………………………………….. ۸

جدول ۴-۲-۱ : پارامترهای h در ، ، ……….. ۹

جدول ۱-۳-۱ : رمزهای دستور………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

جدول ۲-۳-۱ مقادیر ماکزیمم مطلق…………………………………………………………………………………………. ۱۵

جدول ۳-۳-۱ : خواص الکتریکی……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

جدول ۱-۴-۱ : ویژگی های الکتریکی……………………………………………………………………………………….. ۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شكل مدار محافظ وسايل برقي ……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

شکل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه……………………………………………………………………………………………. ۲

شکل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه……………………………………………………………………………………………………………. ۴

شکل ۱-۲-۱ : شکل فیزیکی قطعه……………………………………………………………………………………………. ۵

شکل ۲-۲-۱ اندازه گیری لرزش نویز………………………………………………………………………………………… ۶

شکل ۳-۲-۱ : مشخصات عمومی در  ………………………………………………………………….. ۸

شکل ۱-۳-۲-۱ : بهره جریان DC نسبت به جریان کلکتور………………………………………………….. ۸

شکل ۲-۳-۲-۱ : VBE و VCE نسبت به جریان کلکتور…………………………………………………… ۹

شکل ۴-۲-۱ : مشخصات عمومی ( مگر این که مورد خاصی باشد )…………………. ۹

شکل ۱- ۴-۲-۱ : مشخصات خروجی امیتر مشترک………………………………………………………………. ۹

شکل ۲- ۴-۲-۱ : تولید بهره جریان باند وسیع نسبت به جریان کلکتور………………………………. ۱۰

شکل ۳- ۴-۲-۱ : جریان قطع کلکتور نسبت به دمای محیط………………………………………………… ۱۰

شکل ۴- ۴-۲-۱ : پارامترهای h نسبت به جریان کلکتور………………………………………………………. ۱۱

شکل ۵- ۴-۲-۱ : ولتاژ نویز معادل در بیس نسبت به جریان کلکتور……………………………………. ۱۱

شکل ۶- ۴-۲-۱ : الگوی نویز باند پهن نسبت به جریان کلکتور…………………………………………….. ۱۲

شکل ۱-۳-۱ : انواع مختلف این آی سی بر حسب فشردگی اتصالات……………………………………. ۱۳

شکل ۲-۳-۱ : اتصالات پین ( نمای بالایی )……………………………………………………………………………… ۱۴

شکل ۳-۳-۱ : نمودار شماتیک از ۴/۱ آی سی………………………………………………………………………. ۱۵

شکل ۴-۳-۱ : جریان بایاس ورودی در برابر دمای محیط……………………………………………………….. ۱۸

شکل ۵-۳-۱ : محدود کننده جریان………………………………………………………………………………………….. ۱۹

شکل ۶-۳-۱ : دامنه ولتاژ ورودی………………………………………………………………………………………………. ۱۹

شکل ۷-۳-۱ : جریان تغذیه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

شکل ۸-۳-۱ : حاصلضرب بهره در پهنای باند…………………………………………………………………………… ۲۰

شکل ۹-۳-۱ : نسبت پس زنی مد مشترک………………………………………………………………………………. ۲۰

شکل ۱۰-۳-۱ : پاسخ فرکانسی حلقه باز………………………………………………………………………………….. ۲۰

شکل ۱۱-۳-۱ : پاسخ فرکانسی سیگنال بزرگ………………………………………………………………………… ۲۱

شکل ۱۲-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو…………………………………………………………………………………….. ۲۱

شکل ۱۳-۳-۱ : ویژگی های خروجی ( خوردن جریان )………………………………………………………… ۲۱

شکل ۱۴-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو…………………………………………………………………………………….. ۲۲

شکل ۱۵- ۳-۱ : ویژگی های خروجی ( جریان دهی )…………………………………………………………… ۲۲

شکل ۱۶-۳-۱ : جریان ورودی…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

شکل ۱۷-۳-۱ : بهره ولتاژ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

شکل ۱۸-۳-۱ : منبع تتغذیه و نسبت پس زنی مد مشترک…………………………………………………. ۲۳

شکل ۱۹-۳-۱ : بهره ولتاژ سیگنال بزرگ…………………………………………………………………………………. ۲۳

شکل ۲۰-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع………………………………………………………………………….. ۲۴

شکل ۱-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر وارونگر جفتی AC ……………………………………………………………….. 24

شکل ۲-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر غیر وارونگر جفتی AC ………………………………………………………… 24

شکل ۲۱-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع………………………………………………………………………….. ۲۵

شکل ۱-۲۱-۳-۱ : بهره DC غیر وارونگر……………………………………………………………………………….. ۲۵

شکل ۲-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر جمع DC……………………………………………………………………………….. 25

شکل ۳-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر ابزاری DC امپدانسی با تنظیم بهره ورودی بالا………………….. ۲۶

شکل ۴-۲۱-۳-۱ : آشکار ساز قله با رانش پایین…………………………………………………………………….. ۲۶

شکل ۲۲-۳-۱ : کاربرد آمپلی فایرهای متقارن برای کاهش جریان ورودی ( مفهوم کلی )….. ۲۶

شکل ۲۳-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع………………………………………………………………………….. ۲۷

شکل ۱-۲۳-۳-۱ : فیلتر میان گذرنده فعال کننده…………………………………………………………………. ۲۷

شکل ۲-۲۳-۳-۱ : آمپلی فایر DC امپدانسی با ورودی بالا………………………………………………….. ۲۷

شکل ۲۴-۳-۱ : فاز و بهره ولتاژ در برابر فرکانس…………………………………………………………………….. ۲۸

شکل ۲۵-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته دور دهی ، ۱۴ پین پلاستیکی )……………… ۲۸

شکل ۲۶-۳-۱ : داده­های مکانیکی بسته(میکرو پکیج ۱۴پینی پلاستیکی با عملکرد تدریجی)…………………………. ۲۸

شکل ۲۷-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته فشرده کوچک نازک ۱۴ پینی )……………… ۲۹

شکل ۱-۴-۱ : نمودارهای اتصال………………………………………………………………………………………………… ۳۱

شکل ۱-۱-۴-۱ : بسته پلاستیکی…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

شکل ۲-۱-۴-۱ : بسته استوانه ای فلزی آلومینیومی……………………………………………………………… ۳۱

شکل ۲-۴-۱ : نمای شماتیک…………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

شکل ۳-۴-۱ : ویژکی های معمول عملکردی…………………………………………………………………………… ۳۴

شکل ۱-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو…………………………………………………………………………… ۳۴

شکل ۲-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو…………………………………………………………………………… ۳۴

شکل ۳-۳-۴-۱ : ولتاژ خروجی ( بهنجار شده به ازای )……………………………………… ۳۵

شکل ۴-۳-۴-۱ : جریان قله خروجی………………………………………………………………………………………… ۳۵

شکل ۵-۳-۴-۱ : پس زنی موجک…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

شکل ۶-۳-۴-۱ : پس زنی موجک…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

شکل ۷-۳-۴-۱ : امپدانس خروجی…………………………………………………………………………………………… ۳۶

شکل ۸-۳-۴-۱ : ولتاژ رهایی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

شکل ۹-۳-۴-۱ : ویژگی های رهایی…………………………………………………………………………………………. ۳۷

شکل ۱۰ -۳-۴-۱ : جریان خاموشی………………………………………………………………………………………… ۳۷

شکل ۱۱-۳-۴-۱ : جریان خاموشی………………………………………………………………………………………….. ۳۸

شکل ۴-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود…………….. ۳۹

شکل ۵-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود…………….. ۳۹

 


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام